Prezentare OI Cercetare

 

 

Organismul Intermediar pentru Cercetare (OIC) este organizată şi funcționează la nivel de Direcție Generală în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID).

 

Organismul Intermediar pentru Cercetare (OIC) îndeplinește atribuțiile delegate de către:

 • Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (AM POCIDIF 2021 – 2027), pentru Prioritatea 1 ”Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO” a POCIDIF;
 • Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate (AM PoS 2021 – 2027), pentru Prioritatea 5 Abordări inovative în cercetarea din domeniul medicala PoS;
 • Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC 2014-2020), Axa Prioritară 1 "CDI în sprijinul competitivității economice şi dezvoltării afacerilor" și pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice (POSCCE 2007-2013), Axa Prioritară 2 "Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare".

 

Pentru realizarea obiectivelor, OIC exercită următoarele funcții principale:

 • Programare, prin participarea la elaborarea documentelor de programare și de implementare a programelor pentru care are atribuții delegate, pentru domeniul de activitate specific de cercetare, dezvoltare, inovare;
 • Lansare apeluri de proiecte, prin participarea la elaborarea calendarului de apeluri, la pregătirea documentelor necesare (spre ex. ghiduri ale solicitantului, scheme de ajutor de stat/minimis;
 • Evaluarea, selecția/contractarea proiectelor pentru prioritățile/axele prioritare ale programelor pentru care este organism intermediar;
 • Monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul priorităților/axelor prioritare ale programelor pentru care este organism intermediar;
 • Asigurarea managementului financiar şi a controlului, verificarea administrativă şi la faţa locului;
 • Asigurarea managementului neregulilor;
 • Informare şi comunicare și sprijin acordat potențialilor beneficiari și beneficiarilor cu privire la prioritățile/axele prioritare ale programelor pentru care are atribuții delegate;
 • Asigurarea sprijinului pentru realizarea proiectelor predefinite și de importanță strategică.

 

 

Prezentare POCIDIF 2021-2027

 

POCIDIF vizează susținerea și promovarea unui sistem de cercetare, dezvoltare, inovare atractiv și competitiv în România, digitalizarea în administrația publică centrală și mediul de afaceri, transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural.

 

Programul este structurat în 3 Priorități, cu acțiuni și măsuri concrete și contribuie la atingerea Obiectivului de Politică 1 - O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și Obiectivul de Politică 4 – O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale (OP 4). 

 

Programul are o alocare financiară totală de 2.201.488.237 euro (FEDR + BS), din care 1.650.000.000 euro FEDR și 551.488.237 euro BS, iar alocarea financiară pentru Prioritatea 1, care va fi gestionată de MCID în perioada 2021-2027 este de 1.120.000.000 euro (FEDR + BS), din care 840.000.000 euro - fonduri UE (FEDR).

 

Programul, prin Prioritatea 1 - Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO,  aferentă CDI, obiectiv specific RSO1.1,  vizează 3 tipuri de acțiuni, urmate de măsuri specifice, în domeniile de specializare inteligentă cuprinse în Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI), concentrate pe susținerea potențialului inovator al întreprinderilor și pe crearea/dezvoltarea unui ecosistem competitiv prin punerea la dispoziție a expertizei organizațiilor de cercetare, inclusiv prin conectarea la Spațiul European de Cercetare.

 

 • Acțiunea 1.1 Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI
 • Acțiunea 1.2 Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate prin crearea de hub-uri de inovare în domenii de interes strategic(partajat cu AM POCIDIF)
 • Acțiunea 1.3 Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European şi internațional
 • Acțiunea 1.6 Infrastructuri de CD - proiecte etapizate

 

Programul, prin Prioritatea 1 aferentă CDI, obiectiv specific RSO1.4 Dezvoltarea competențelor pentru specializarea inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, vizează:

 • Acțiunea 1.4. Dezvoltarea competențelor și consolidarea capacității actorilor din domeniul CDI în vederea asigurării creșterii competitivității

 

 

Prezentare PoS 2021-2027

 

Programul Sănătate (PoS) este un program multifond care cuprinde finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și din Fondul Social European Plus (FSE+).Programul  Sănătate este structurat pe 7 Priorități. Prioritatea 5 Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical contribuie la atingerea Obiectivului de Politică 1 - O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și este gestionată de Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. 

 

Programul beneficiază de un buget total de aproximativ 5.880.000.000 Euro, din care Prioritatea 5 are o alocare totală de 386.000.000 Euro (FEDR și BS). Din totalul de 386.000.000 (FEDR și BS), 195.821.537 Euro reprezintă co-finanțarea FEDR și 190.178.463 Euro reprezintă contribuția națională.

 

Tipurile de intervenții FEDR propuse în cadrul Priorității 5 sunt:

A. operațiuni strategice predefinite, dedicate cercetării și/sau utilizării clinice – mecanism necompetitiv:

a) Programe dedicate cercetării și/sau utilizării clinice: ex. vaccinuri, seruri și alte medicamente biologice

b) Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. dezvoltarea de soluții de cercetare pentru tratarea cancerelor)

c) Implementarea de soluții de cercetare în domeniul genomică

B. Proiecte care vizează soluții de cercetare cu aplicabilitate în domeniul medical - mecanism competitiv

a) Sprijin pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI, prin creșterea gradului de colaborare public-privat;

b) Sprijin pentru proiecte în domeniul susținerii dezvoltării ș testării de tehnologii inovative/ avansate cu aplicabilitate în domeniul clinic (TRL 4-9);

c) Sprijin pentru întreprinderile nou înființate inovatoare pentru creșterea investițiilor în noile tehnologii și în inovare, a creșterii performanței și a calității în CDI. Beneficiari potențiali: IMM – start-up-uri/spin-off-uri si întreprinderi nou înființate inovatoare;

d) Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European şi international.

 

 

Prezentare POC 2014-2020

 

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește

 

a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) şi

b) infrastructura subdezvoltată de TIC

 

și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.

 

Investițiile dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării ale PO Competitivitate le continuă pe cele începute în perioada 2007‐2013, ale căror rezultate deja încep să devină vizibile, dar sunt mai mult orientate către implicarea sectorului privat în activități de CDI, stimularea parteneriatelor între sistemul public de cercetare și actorii privați, orientarea către piață și transferul tehnologic și o mai mare expunere a cercetării românești pe plan internațional.

 

OIC gestionează Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, cu următoarele acțiuni:

 

 • Acțiune 1.1.1: Mari infrastructuri de CD
 • Acțiunea 1.1.2 Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și international
 • Acțiune 1.1.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale
 • Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD
 • Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriatcu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice
 • Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)

 

Tot în cadrul Axei prioritare 1 sunt susținute și proiecte majore, precum Extreme Light Infrastructure ‐ Nuclear Physics (ELI‐NP) sau Centrul Internațional de Studii Avansate privind Sistemele Fluviu‐Deltă‐Mare (DANUBIUS – RI) sunt de asemenea finanțate prin PO Competitivitate Axa 1.

Alocarea (FEDR+BS) la nivelul Axei 1 POC este de 931, 85 mil euro, din care 872,57 mil euro este alocarea pentru Acțiunile aferente Axei 1 POC gestionate de OIC.

 

 

Mai multe detalii despre programe pot fi regăsite la link-urile de mai jos:

https://mfe.gov.ro/pcidif-21-27/

https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate/

https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/


 

Modificat la: 2020-11-23 10:31:00