MCI-DGOI organizează în perioada 22 iulie – 14 august 2019 concurs pentru ocuparea a 41 de posturi contractuale vacante, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a OI Cercetare”

 

 

Ministerul Cercetării şi Inovării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, organizează în perioada 22 iulie – 14 august 2019 concurs pentru ocuparea a 41 de posturi contractuale vacante, în afara organigramei Ministerului Cercetării şi Inovării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/Cod SMIS2014: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019.

 

Durata contractului de muncă este de la data semnării contractului de muncă până la data de 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale și în funcție de fondurile alocate proiectului.

 

 

Erată: - 04.07.2019 09:21

Poziția 2 Expert monitorizare din tabel se modifică după cum urmează:

Sunt scoase la concurs 2 posturi în Cluj – Napoca.

Nu este scos la concurs niciun post în Iași.

Nr. crt.

Funcție contractuală

Număr posturi

Localizarea posturilor

București

Cluj - Napoca

Timișoara

Iași

Constanța

2

Expertmonitorizare *

10

7

2

1

-

-


 

 

Posturile contractuale sunt următoarele:

Nr. crt.

Funcție contractuală

Număr posturi

Localizarea posturilor

București

Cluj - Napoca

Timișoara

Iași

Constanța

1

Expert programare

1

1

-

-

-

-

2

Expertmonitorizare

10

7

1

1

1

-

3

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

6

4

-

1

-

1

4

Expert verificare financiară

10

7

1

1

1

-

5

Expert verificare achiziții

10

10

-

-

-

-

6

Expert rețeaua IT și întreținere echipamente IT

2

2

 

-

-

-

-

7

Arhivar

1

1

 

 

 

 

8

Conducător auto-șofer

1

1

-

-

-

-

 

 

Cerințe generale pentru toate posturile scoase la concurs:

 

Cetățenie română și domiciliul în România;

Vârsta de minim 18 ani împliniți;

Capacitate deplină de exercițiu;

Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de examenul medical de specialitate;

Nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției pentru care candidează;

Experiență anterioară în domeniul fondurilor nerambursabile europene și/sau instrumente financiare, constituie un avantaj.

 

 

Cerințe specifice:

 

-Expert programare (1 post). Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. Minimum 3 ani experiență în specialitatea studiilor;

-Expert monitorizare (10 posturi). Studii superioare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și minimum 3 ani experiență în specialitatea studiilor;

-Expert evaluare administrativă, selecție și contractare (6 experți) – Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent și minimum 3 ani experiență în specialitatea studiilor;

-Expert verificare financiară  (10 posturi) – Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, experiență în specialitatea studiilor de minimum 3 ani;

-Expert verificare achiziții (10 posturi) – Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, experiență de minimum 3 ani în domeniul achizițiilor publice, certificat “expert achiziții publice” acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau echivalent;

-Expert rețeaua IT și întreținere echipamente IT (2 posturi normă întreagă – 3 persoane) – Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul informatică/tehnologia informațiilor și comunicațiilor/cibernetică, minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

-Arhivar (1 post) – studii medii, minim 3 ani experiență în domeniul arhivării documentelor;

-Conducător auto (Șofer) (1 post): studii medii, permis auto categoria B, minim 3 ani experientă de conducător auto (Șofer) profesionist;

 

Norma de timp este de 8 ore/zi, cu excepția Expert rețeaua IT și întreținere echipamente IT, unde norma de timp este de 4/ore/zi pentru doi experți și 8 ore/zi pentru un expert.

 

 

Abilități, calități și aptitudini necesare:

 

-Abilităţi eficiente de comunicare verbală şi scrisă;

- Abilitate de a interacţiona profesional cu grupuri diverse;

- Gândire logică, capacităţi de a lucra simultan la mai multe activităţi;

- Gândire conceptuală şi creativă;

- Angajament către calitate şi orientare spre detalii;

- Cunoașterea limbii române, scris și vorbit.

 

 

Tematica și bibliografia sunt atașate prezentului anunț.

 

 

Dosarul de concurs

 

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;

d) copii ale documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, după caz;

e) copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului, după caz;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;

 

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

(3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d), e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare – București, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1, etaj 3, camera 306 de luni până joi în intervalul orar 9 – 16 și vineri orele 9 – 14 până la data de 18  iulie 2019.

 

Probele examenului se vor desfășura la sediul Ministerului Cercetării și Inovării, București, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1.

 

Sălile, datele și orele la care se va desfășura proba INTERVIU vor fi publicate odată cu afișarea rezultatelor cu candidații admiși la selecția dosarelor, după soluționarea contestațiilor.

 

 

Desfășurarea concursului

 

(1) Concursul constă în două probe succesive:

a)    selecția dosarelor de înscriere la concurs;

b)    interviul;

(2) Se pot prezenta la interviu numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

 

 

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

 

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor în maximum 24 de ore de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor.

 

Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se soluționează, iar rezultatul soluționării contestațiilor se afișează la sediul Ministerului Cercetării și Inovării în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere.

 

Proba interviului se susține doar de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la selecția dosarelor, cu cel puțin trei zile lucrătoare înaintea susținerii interviului.

 

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

 

Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs/examen pentru aceste criterii prin planul de interviu. Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

- cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

- capacitatea de analiză și sinteză;

- motivația candidatului;

- comportamentul în situațiile de criză;

- inițiativă și creativitate.

 

Interviul se susține, de regulă, într-un termen de minimum 3 zile lucrătoare de la data selecției dosarelor.

 

 

Soluționarea contestațiilor

 

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv a interviului, la sediul Ministerului Cercetării și Inovării, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Modificat la: 2019-07-03 17:11:00

Ultimele actualizari

 • Instrucţiuni pentru beneficiari

  NEW: Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC;

 • Finanțări prin POAT 2014-2020

  Anunț privind finalizarea proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI (II)”, Cod 3.1.073, cod MySMIS 119810

 • Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

  NEW: Lista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 • Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

  Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității - CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

 • Contracte finanțate prin POC Axa1

  Lista contractelor finanţate prin POC Axa1 la 01.04.2021