MCI prin DGOI, organizează în perioada 02.09.2019 - 11.10.2019 concurs pentru ocuparea a 11 posturi contractuale normă întreagă și 3 posturi ½ neocupate, în afara organigramei MCI, în cadrul proiectelor de Asistență Tehnică

 

 

Ministerul Cercetării şi Inovării prin Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, organizează în perioada 02.09.2019 - 11.10.2019 concurs pentru ocuparea a 11 posturi contractuale normă întreagă și 3 posturi ½ neocupate, în afara organigramei Ministerului Cercetării şi Inovării, în cadrul proiectelor de Asistență Tehnică ale Direcției Generale OrganismulIntermediar pentru Cercetare, “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/Cod SMIS2014: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019” și “Sprijin pentru OI Cercetare în derularea proiectelor finanțate din POAT 2014-2020”, Cod proiect 1.1.094/Cod SMIS2014: 128089, Contract de finanțare 1.1.094/22.05.2019 (Unitatea de Implementare Proiecte - denumită în continuare UIP).

 

Durata contractului de muncă este de la data semnării contractului de muncă până la data de 31 mai 2022, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale și în funcție de fondurile alocate proiectului - pentru proiectul Sprijin pentru OI Cercetare în derularea proiectelor finanțate din POAT 2014-2020”, Cod proiect 1.1.094/Cod SMIS2014: 128089, Contract de finanțare 1.1.094/22.05.2019-UIP.

 

Durata contractului de muncă este de la data semnării contractului de muncă până la data de 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale și în funcție de fondurile alocate proiectului - pentru proiectul “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/Cod SMIS2014: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019”.

 

 

Posturile contractuale sunt următoarele:

Nr. crt.

Funcție contractuală

Număr posturi

Cod proiect

Localizarea posturilor

1

Expert pregătire și implementare proiecte AT (în cadrul UIP)

1

Cod proiect 1.1.094

București

2

Expert achiziții publice (în cadrul UIP)

3

Cod proiect 1.1.094

București

3

Expert programare

1

Cod proiect 2.1.093

București

4

Expert monitorizare

1

Cod proiect 2.1.093

Cluj Napoca

5

Expert monitorizare

1

Cod proiect 2.1.093

Timișoara

6

Expert verificare financiară

2

Cod proiect 2.1.093

București

7

Expert verificare achiziții

2

Cod proiect 2.1.093

București

8

Expert rețeaua IT și intretinere echipamente IT (3 posturi a câte 4 ore pe zi)

3 posturi ½

Cod proiect 2.1.093

București

 

 

CERINȚE GENERALE PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS:

 

· Cetățenie română și domiciliul în România;

· Vârsta de 18 ani împliniți;

· Capacitate deplină de exercițiu;

· Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de examenul medical de specialitate;

· Nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției pentru care candidează;

· Experiență anterioară în domeniul fondurilor nerambursabile europene și/sau instrumente financiare, constituie un avantaj.

 

 

CERINȚE SPECIFICE:

 

Expert pregătire și implementare proiecte de AT în cadrul UIP (1 post): Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minim 3 ani experiență în domeniul scrierii de proiecte cu finanțare europeană/implementării proiectelor cu finanțare europeană/întocmire cereri de rambursare pentru proiecte cu finanțare europeană.

 

Expert achiziții publice AT în cadrul UIP (3 posturi): Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, experiență de minimum 3 ani în domeniul întocmirii documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, certificat “expert achiziții publice” acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau echivalent.

 

Expert programare (1 post): Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. Minimum 3 ani experiență în specialitatea studiilor;

 

Expert monitorizare (2 posturi – 1 post la Cluj-Napoca și 1 post la Timișoara): Studii superioare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și minimum 3 ani experiență în specialitatea studiilor;

 

Expert verificare financiară  (2 posturi): Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, experiență în specialitatea studiilor de minimum 3 ani;

 

Expert verificare achiziții (2 posturi): Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, experiență de minimum 3 ani în domeniul achizițiilor publice, certificat “expert achiziții publice” acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau echivalent;

 

Expert rețeaua IT și întreținere echipamente IT (3 posturi 4 ore/zi): Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul informatică/tehnologia informațiilor și comunicațiilor/cibernetică, minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

 

Norma de timp este de 8 ore/zi, cu excepția Expert rețeaua IT și întreținere echipamente IT, unde norma de timp este de 4 ore/zi.

 

 

 

ABILITĂȚI, CALITĂȚI ȘI APTITUDINI NECESARE:

 

· Abilităţi eficiente de comunicare verbală şi scrisă;

· Abilitate de a interacţiona profesional cu grupuri diverse;

· Gândire logică, capacităţi de a lucra simultan la mai multe activităţi;

· Gândire conceptuală şi creativă;

· Angajament către calitate şi orientare spre detalii;

· Cunoașterea limbii române, scris și vorbit; 

 

 

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA SUNT ATAȘATE PREZENTULUI ANUNȚ.

 

 

DOSARUL DE CONCURS

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta o cerere de înscriere la concurs în care se va specifica funcția contractuală pentru care va candida, însoțită de un dosar de concurs care va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a)    curriculum vitae;

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)    copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;

d)    copii ale documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, după caz;

e)    copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului, după caz;

f)     adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)    cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d), e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Dosarul de concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs – București, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1, etaj 3, camera 307 , începând cu data de 02.09.2019 de luni până joi în intervalul orar 09:00 – 16:00 și vineri orele 09:00 – 14:00 până la data de 17.09.2019, inclusiv.

 

Probele concursului se vor desfășura la sediul Ministerului Cercetării și Inovării, București, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1.

 

Sălile, datele și orele la care se va desfășura proba INTERVIU vor fi publicate odată cu afișarea rezultatelor cu candidații admiși la selecția dosarelor, după soluționarea contestațiilor.

 

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

 

(1) Concursul constă în două probe succesive:

a)    selecția dosarelor de înscriere la concurs;

b)    interviul

(2) Se pot prezenta la interviu numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

 

 

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

 

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor în maximum 24 de ore de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor.

 

Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se soluționează, iar rezultatul soluționării contestațiilor se afișează la sediul Ministerului Cercetării și Inovării în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere.

 

 

Proba interviului se susține doar de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la selecția dosarelor, cu cel puțin trei zile lucrătoare înaintea susținerii interviului.

 

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

 

Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs/examen pentru aceste criterii prin planul de interviu. Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

- cunoștințe teoretice din tematică și bibliografie și/sau abilități practice impuse de funcție;

- capacitatea de analiză și sinteză;

- motivația candidatului;

- comportamentul în situațiile de criză;

- inițiativă și creativitate.

Interviul se susține, de regulă, într-un termen de minimum 3 zile lucrătoare de la data afișării selecției finale a dosarelor.

 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv a interviului, la sediul Ministerului Cercetării și Inovării, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA :

 

I) Bibliografia pentru concursul privind ocuparea posturilor în afara organigramei finanțate din POAT derulat în perioada August-Octombrie 2019 Proiect „Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”

 

SERVICIUL PROGRAMARE, INFORMARE ȘI COMUNICARE (Expert programare)

1. Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate;

2. Regulamentul (UE) nr.1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

3. Regulamentul (UE) nr.1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006.

4. H.G. nr.398/27.05.2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.

5. H.G. nr.399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

6. O.U.G. nr.40/23.09. 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

7. H.G. nr.93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

8. Ghidul Unic al Solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritara 1 - Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

9. Ordinul MDRAPFE nr.6436/12.10.2017 de aprobare a Ghidului solicitantului condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru tipul de proiecte Proiect Tehnologic Inovativ din cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 - Axa1

10. Ordinul MDRAPFE nr.793/14.08.2018 de aprobare a Ghidului Solicitantului (condiţii specifice de accesare a fondurilor), pentru Tipul de proiect: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Axa prioritară 1 din POC.

11. Ordinul MFE nr.361/03.05.2018, de aprobare a Ghidului Solicitantului (condiţii specifice de accesare a fondurilor), pentru Proiecte de tip CLOUD și de infrastructuri masive de date, aferent Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale - Axa prioritara 1 din POC.

12. Ordinul MDRAPFE nr.485/26.01.2018 de aprobare a Ghidului solicitantului (condiţii specifice de accesare a fondurilor) pentru tipul de proiecte "Dezvoltarea RoEduNet" din cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 - Axa1.

13. Ordinul nr.3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea activităților de cercetare- dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)”.

14. Ordinul nr.4686/10.08.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „PARTENERIATELOR PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE” prin Programul Operațional Competitivitate (POC).

15. Ordinul 3823/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „start-up-urilor și spin off-urile inovatoare” prin Programul Operațional Competitivitate (POC).

 

SERVICIUL MONITORIZARE (Expert monitorizare)

1. Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate:

http://www.poc.research.gov.ro/uploads/despre-oicercetare/documente-deprogramare/programul-opera-ional-competitivitate-1.pdf

2. H.G.nr.398/27.05.2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare.

3. Ghidul Unic al Solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritara 1 - Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4147/ghid-unic-competitii-axa-1

4. Ordinul nr.3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea activităților de cercetare- dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)”.

5. Ordinul nr.4686/10.08.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „PARTENERIATELOR PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE” prin Programul Operațional Competitivitate (POC).

6. Ordinul nr.3823/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „start-up-urilor si spin off-urile inovatoare” prin Programul Operațional Competitivitate (POC).

 

SERVICIUL VERIFICARE FINANCIARĂ (Expert verificare financiară) ȘI VERIFICARE ACHIZIȚII (Expert verificare achiziții)

1. DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26.02.2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

2. HOTĂRÂRE nr.398/27.05.2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.

3. HOTĂRÂRE nr.399/27.05. 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.40/23.09. 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

5. HOTĂRÂRE nr.93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014–2020.

6. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

7. HOTĂRÂREA nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016.

8. Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

9. O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

10. H.G. nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

 

IT (EXPERT REȚEAUA IT ȘI ÎNTREȚINERE ECHIPAMENTE)

Protocoale și tehnologii de comunicație

Bibliografie minimală:

 S. Tanenbaum Reţele de calculatoare, ed 4-a, BYBLOS 2003 (sal)

 S. Tanenbaum Computer networks, 5-th ed. PEARSON 2011

Capitole:

 1.4 Modele de referință

o 1.4.1 Modelul de referinţă OSI

o 1.4.2 Modelul de referinţă TCP/IP

 3.1 Protocoale de nivel legatura de date

o 3.2.2 Coduri detectoare de erori

o 3.3 Protocoale pentru legatură de date

o 3.4 Protocoale cu fereastră glisantă

 5.1 Protocoale de Rețea

o 5.2.4 Dirijare cu vectori distanţă

o 5.2.10 Dirijarea în reţele AD HOC

o 5.6.1 Protocolul IP

o 5.6.2 Adrese IP

o 5.6.4 Protocoale de control în Internet

o 5.5.5 Protocolul de dirijare folosit de porţile interioare: OSPF

o 5.6.5 Protocolul de dirijare pentru porţi externe: BGP

o 5.6.8 IPv6

 6. TCP și UDP

 7.1 DNS - Sistemul numelor de domenii

 7.2 Poșta electronică

 7.3 World Wide Web

 8. Criptografie și Securitate în tehnologii de comunicație

o 8.2 Algoritmi cu cheie secretă și cheie publică

o 8.4 Semnături digitale

o 8.5 Gestionarea cheilor publice

o 8.6 Securitatea comunicației

o 8.7 Protocoale de autentificare

o 8.9 Securitatea Web-ului

Programare și tehnologii Web

Bibliografie minimală:

 Welling, Luke, and Laura Thomson. PHP and MySQL Web development. Sams Publishing,2003.

 Ratner, Julie, ed. Human factors and Web development. CRC Press, 2002.

 Murugesan, San, and Yogesh Deshpande. Web engineering: Managing diversity and complexity of Web application development. Vol. 2016. Springer Verlag, 2001.

 Thatcher, Jim, Cynthia Waddell, and Michael Burks. Constructing accessible web sites. Vol. 34. Birmingham: Glasshaus, 2002.

 Deitel, Paul, and Harvey Deitel. Deitel® developer series ajax, rich internet applications, and web development for programmers. Prentice Hall Press, 2008.

 Curs Programare Web: Note de curs (HTML, CSS, HTML5, JavaScript, PHP, Continut si design in programarea Web, Administrarea continutului site-urilor Web, Mobile Web, Web security)

Cloud Computing

Bibliografie minimală:

 Aaron Weiss. 2007. Computing in the clouds. netWorker 11, 4 (December 2007), 16-25.

 Jeffrey Dean: Evolution and future directions of large-scale storage and computation systems at Google. SoCC 2010: 1

 Armbrust, M., et al. Above the clouds: A Berkeley view of cloud computing. Tech. Rep. UCB/EECS-2009-28, EECS Department, U.C. Berkeley, Feb 2009.

 Michael Armbrust, Armando Fox, Rean Griffith, Anthony D. Joseph, Randy Katz, Andy Konwinski, Gunho Lee, David Patterson, Ariel Rabkin, Ion Stoica, and Matei Zaharia. 2010. A view of cloud computing. Commun. ACM 53, 4 (April 2010), 50-58.

 *** Note de curs: Cloud Coputing (Infrastructuri Cloud, Modele de servicii și middleware pentru Cloud Computing, IaaS, PaaS, SaaS)

 

 

II) Bibliografia pentru concursul privind ocuparea posturilor în afara organigramei finanțate din POAT derulat în perioada August-Octombrie 2019 Proiect “Sprijin pentru OI Cercetare în derularea proiectelor finanțate din POAT 2014-2020”

 

EXPERT PREGĂTIRE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE DE AT:

- Regulamentul (UE) nr.1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului Programul Operaţional Asistenţă Tehnică - variantă modificată prin Decizia CE 2095 din 29.03.2018: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/AT/POAT_2014/2018/29.05/Programul_Opera%C8%9Bional_Asisten%C8%9B%C4%83_Tehnic%C4%83.pdf

- Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 - 27.02.2019: http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014#implementare-program

- Ghidul Beneficiarului privind implementarea tehnică și financiară a proiectelor fnanțate din POAT 2014-2020 - versiunea III din 14.03.2019 http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014#implementare-program

 

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

- Regulamentul (UE) nr.1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului European.

- Programul Operaţional Asistenţă Tehnică - variantă modificată prin Decizia CE 2095 din 29.03.2018: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/AT/POAT_2014/2018/29.05/Programul_Opera%C8%9Bional_Asisten%C8%9B%C4%83_Tehnic%C4%83.pdf

- LEGEA nr.98/19.05.2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

- HOTĂRÂREA  nr.395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Publicare anunț pe site MCI

02.09.2019

Perioada de desfășurare a concursului

02.09.2019-11.10.2019

Perioada de depunere dosare

02.09.2019-17.09.2019

Selecție dosare

17.09.2019-18.09.2019

Publicare pe site rezultate selecție dosare

18.09.2019

Depunere contestații dosare

19.09.2019

Rezultate contestații și afișare rezultate finale selecție dosare și publicare pe site-ul MCI data probă intrerviu

20.09.2019

Derulare proba interviu

27.09.2019-30.09.2019

Publicare rezultat interviu

01.10.2019

Depunere contestații interviu

02.10.2019

Soluționare contestații proba interviu

03.10.2019

Publicare pe site rezultate contestații

04.10.2019

Publicare pe site rezultate finale

11.10.2019

 

 

Prezentul anunț este postat pe site-ul oficial al instituției, începând cu data de 02.09.2019

Modificat la: 2019-09-02 16:18:00