MCI prin DGOI organizează în data de 12.11.2019 concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei MCI, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică „Sprijin pentru creșterea capacității OI pentru Cercetare”

 

 

Ministerul Cercetării și Inovării, prin Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, organizează în data de 12 noiembrie 2019 concurs pentru ocuparea a 3  posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei MCI, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică „Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”

 

Ministerul Cercetării şi Inovării prin Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, organizează în data de 12 noiembrie 2019 concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei Ministerului Cercetării şi Inovării, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică al Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Cercetare, “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/Cod SMIS2014: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019”.

  

Durata contractului de muncă este de la data semnării contractului de muncă până la data de 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale și în funcție de fondurile alocate proiectului - pentru proiectul “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/Cod SMIS2014: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019”.

 

 

Posturile contractuale sunt următoarele:

 

Expert Serviciul Programare, Informare și Comunicare – 1 post la sediul central al MCI-DGOIC din București;

 

Experți Serviciul Monitorizare – 1 post la sediul biroului regional Vest al MCI-DGOIC din Timișoara și 1 post la sediul biroului regional Nord - Vest al MCI-DGOIC din Cluj – Napoca.

 

 

CERINȚE GENERALE PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS:

· Cetățenie română și domiciliul în România;

· Vârsta de 18 ani împliniți;

· Capacitate deplină de exercițiu;

· Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de examenul medical de specialitate;

· Nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției pentru care candidează;

· Experiență anterioară în domeniul fondurilor nerambursabile europene și/sau instrumente financiare, constituie un avantaj.

 

 

CERINȚE SPECIFICE:

 

Expert programare (1 post): Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. Minimum 3 ani experiență în specialitatea studiilor;

 

Expert monitorizare (2 posturi – 1 post la Cluj-Napoca și 1 post la Timișoara): Studii superioare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și minimum 3 ani experiență în specialitatea studiilor;

 

Norma de timp este de 8 ore/zi.

 

 

ABILITĂȚI, CALITĂȚI ȘI APTITUDINI NECESARE:

· Abilităţi eficiente de comunicare verbală şi scrisă;

· Abilitate de a interacţiona profesional cu grupuri diverse;

· Gândire logică, capacităţi de a lucra simultan la mai multe activităţi;

· Gândire conceptuală şi creativă;

· Angajament către calitate şi orientare spre detalii;

· Cunoașterea limbii române, scris și vorbit; 

 

 

 DOSARUL DE CONCURS

 

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta o cerere de înscriere la concurs în care se va specifica funcția contractuală pentru care va candida, însoțită de un dosar de concurs care va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a)    curriculum vitae;

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)    copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;

d)    copii ale documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, după caz;

e)    copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului, după caz;

f)     adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)    cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d), e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Dosarul de concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs – București, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1, etaj 3, camera 307 , începând cu data de 22 octombrie 2019 de luni până joi în intervalul orar 09:00 – 16:00 și vineri orele 09:00 – 14:00 până la data de 4 noiembrie 2019, inclusiv.

 

Probele concursului se vor desfășura la sediul Ministerului Cercetării și Inovării, București, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1.

 

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

(1) Concursul constă în două probe succesive:

a)    selecția dosarelor de înscriere la concurs;

b)    interviul

(2) Se pot prezenta la interviu numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

 

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

 

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

  

 

Proba interviului se susține doar de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

 

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

 

Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs/examen pentru aceste criterii prin planul de interviu. Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

- cunoștințe teoretice din tematică și bibliografie și/sau abilități practice impuse de funcție;

- capacitatea de analiză și sinteză;

- motivația candidatului;

- comportamentul în situațiile de criză;

- inițiativă și creativitate.

Interviul se susține, de regulă, într-un termen de minimum 3 zile lucrătoare de la data afișării selecției finale a dosarelor.

 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv a publicării rezultatului interviului, la sediul Ministerului Cercetării și Inovării, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA :

  

SERVICIUL PROGRAMARE, INFORMARE ȘI COMUNICARE (Expert programare)

1. Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate;

2. Regulamentul (UE) nr.1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

3. Regulamentul (UE) nr.1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006.

4. H.G. nr.398/27.05.2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.

5. H.G. nr.399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

6. O.U.G. nr.40/23.09. 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

7. H.G. nr.93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

8. Ghidul Unic al Solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritara 1 - Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

9. Ordinul MDRAPFE nr.6436/12.10.2017 de aprobare a Ghidului solicitantului condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru tipul de proiecte Proiect Tehnologic Inovativ din cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 - Axa1

10. Ordinul MDRAPFE nr.793/14.08.2018 de aprobare a Ghidului Solicitantului (condiţii specifice de accesare a fondurilor), pentru Tipul de proiect: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Axa prioritară 1 din POC.

11. Ordinul MFE nr.361/03.05.2018, de aprobare a Ghidului Solicitantului (condiţii specifice de accesare a fondurilor), pentru Proiecte de tip CLOUD și de infrastructuri masive de date, aferent Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale - Axa prioritara 1 din POC.

12. Ordinul MDRAPFE nr.485/26.01.2018 de aprobare a Ghidului solicitantului (condiţii specifice de accesare a fondurilor) pentru tipul de proiecte "Dezvoltarea RoEduNet" din cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 - Axa1.

13. Ordinul nr.3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea activităților de cercetare- dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)”.

14. Ordinul nr.4686/10.08.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „PARTENERIATELOR PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE” prin Programul Operațional Competitivitate (POC).

15. Ordinul 3823/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „start-up-urilor și spin off-urile inovatoare” prin Programul Operațional Competitivitate (POC).

 

 

SERVICIUL MONITORIZARE (Expert monitorizare)

1. Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate:

http://www.poc.research.gov.ro/uploads/despre-oicercetare/documente-de-programare/programul-opera-ional-competitivitate-1.pdf

2. H.G.nr.398/27.05.2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare.

3. Ghidul Unic al Solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritara 1 - Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4147/ghid-unic-competitii-axa-1

4. Ordinul nr.3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea activităților de cercetare- dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)”.

5. Ordinul nr.4686/10.08.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „PARTENERIATELOR PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE” prin Programul Operațional Competitivitate (POC).

6. Ordinul nr.3823/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „start-up-urilor si spin off-urile inovatoare” prin Programul Operațional Competitivitate (POC).

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Publicare anunț pe site MCI

22.10.2019

Perioada de depunere dosare

22.10.2019 – 4.11.2019

Selecția dosarelor și Publicare pe site rezultate selecție dosare

5.11.2019

Depunere contestații dosare, soluționare contestații, publicare pe site a rezultatelor contestațiilor

6.11.2019

Derulare proba interviu

12.11.2019

Publicare rezultat interviu

12.11.2019

Depunere contestații interviu, Soluționare contestații, afișare rezultate contestații

13.11.2019

 

Prezentul anunț este postat pe site-ul oficial al instituției, începând cu data de 22 octombrie 2019.

Modificat la: 2019-10-22 10:07:00