Comunicat privind pregătirea demarării etapei de contractare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate la nivelul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020

 

 

Comunicat privind pregătirea demarării etapei de contractare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate la nivelul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020,  Axa prioritară1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

 

 

 

Organismul Intermediar pentru Cercetare anunţă că urmează să demareze procesul de contractare pentru proiectele depuse în cadrul apelurilor:

 

 • POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale;
 • POC/397/1/1/Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date europene si internaţionale;
 • POC/398/1/1/Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date europene si internaţionale.

 

Procesul de contractare se va realiza pentru proiectele depuse de aplicanți prin intermediul sistemului informatic MySMIS și declarate admise în urma etapei de evaluare tehnică și financiară.

 

În acest context, Autoritatea de Management AMPOC și  Organismul Intermediar pentru Cercetare recomandă aplicanților să urmărească periodic notificările generate de sistemul informatic MySMIS referitoare la solicitările de clarificări/contractare ce privesc proiectele aflate în această etapă, astfel încât să fie asigurată operativitatea derulării acestui proces.

 

Astfel, în funcție de prevederile ghidului solicitantului aferent fiecărui apel (capitol 7 - pentru POC/80/1/2/, respectiv capitol 10 – pentru POC/397/1/1/ și POC/398/1/1/), aplicanților li se recomandă întreprinderea demersurilor necesare astfel încât, la data notificării din sistemul informatic MySMIS, să fie pregătită documentația necesară procesului de contractare:

 

 • Declaraţia privind evitarea dublei finanţări din fonduri publice (Anexa 2.2 ghid)
 • Declaraţia pe proprie răspundere de certificare a aplicaţiei (Anexa 2.3 ghid)
 • Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului propus spre finanţare din FEDER, FSE şi FC 2014-2020 (Anexa 2.4 ghid)
 • Declaraţie că terenul/imobilul/ nu face obiectul unui litigiu (Anexa 2.5 ghid)
 • Documentele care atestă dreptul de proprietate/ concesiune/ chirie/ comodat, în copie legalizată
 • Extrasul de carte funciară în copie conformă cu originalul, eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care să probeze faptul că imobilul unde se va realiza investiţia, trebuie să fie liber de orice sarcini şi să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecãtoreşti şi nici al unor revendicări potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun;
 • Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de Cercetare (Anexa 2.8 ghid)
 • Declarația privind eligibilitatea solicitantului (Anexa 7 ghid)
 • Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei și/sau document de acreditare și/sau document de clasificare
 • Certificatul de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
 • Certificatul de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale
 • Certificat constatator/ Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social (unde e cazul).
Modificat la: 2020-01-20 14:06:00

Ultimele actualizari